2024.05.06 (월)

 • 흐림동두천 1.0℃
 • 흐림강릉 1.3℃
 • 서울 3.2℃
 • 대전 3.3℃
 • 대구 6.8℃
 • 울산 6.6℃
 • 광주 8.3℃
 • 부산 7.7℃
 • 흐림고창 6.7℃
 • 흐림제주 10.7℃
 • 흐림강화 2.2℃
 • 흐림보은 3.2℃
 • 흐림금산 4.4℃
 • 흐림강진군 8.7℃
 • 흐림경주시 6.7℃
 • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공
배너

ХЯТАДЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨВӨР МОНГОЛ ДАХЬ ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХИЙН ХЭЛ БИЧИГТ ХОРИГ ХЯЗГААРЛАЛТ ХИЙСЭНИЙГ БУРУУШАЖ БАЙНА.

- 중국 정부의 내몽골 소수민족 말살 정책을 규탄한다.ХЯТАДЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨВӨР МОНГОЛ ДАХЬ ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХИЙН ХЭЛ БИЧИГТ ХОРИГ ХЯЗГААРЛАЛТ ХИЙСЭНИЙГ БУРУУШАЖ БАЙНА. 

     Монгол хэл бичиг нь 3000 жилийн түүхтэй билээ. Өвөр Монгол бол Хятадын хойд хэсэгт орших цөөнх үндэстний өөртөө засах орон юм. Хятад улс  Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орныг “Неймонгү” гэж нэрлэдэг. Тэнд 4,5 сая Монголчууд амьдардаг. Хэдийгээр тэдний харьяалал нь Хятад боловч тэд монгол хэл, монгол соёлыг хадгалж буй Монголчууд юм.

     1949 онд "БНХАУ-ын Үндсэн хуулийн 14-р бүлэгт" "Үндэстэн бүр өөрийн үндэсний хэл, бичгээ сурах, ашиглах, хөгжүүлэх, сурталчилан таниулах эрх чөлөөтэй бөгөөд бүгд өөрсдийн зан заншлаа хадгалж, шинэчлэх эрх чөлөөтэй" гэж тунхагласан байдаг.  2005 онд ЮНЕСКО "Соёлын  илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих конвенц" -оор дамжуулан "соёлын илэрхийллийн олон төрөл нь хүн төрөлхтний нийтлэг өв уламжлал бөгөөд үүнийг бүх нийтийн сайн сайхны төлөө нандигнан хадгалж үлдэх ёстой" гэж тунхагласан.

     Өнөөдөр бид Хятадын засгийн газрын Өвөр Монголчуудын эх хэл бичиг, уламжлалыг хааж боосон бодлогыг буруушааж, энэхүү үйлдлээ таслан зогсоохыг шаардахаар энд хүрэлцэн ирээд байна. 2020 оны 9-р сарын 1-ээс эхлэн Хятадын засгийн газар Өвөр Монгол дахь монгол сургуулиудад монгол хэлээр биш хятад хэлээр суралцахыг албадав. Энэ бол Өвөр Монгол дахь монголчуудын эсрэг бодит дарангуйлал, хүчирхийлэл юм.

     Бид үүнийг эсэргүүцэж байна. Энэ цаг үед ч гэсэн Өвөр Монголд  олон хүмүүс, эцэг эхчүүд гудамжинд жагсаж Хятадын засгийн газрын бодлогыг эсэргүүцсээр байна. Сурагчид олноороо сургуулиасаа дайжиж, эцэг эхчүүд  эсэргүүцэл тэмцэл хийсээр байна.  Дэлхий даяар олон орон монголчуудыг дэмжиж,  Хятад улсын дарангуй бодлогыг буруушаан эсэргүүцэж байна. Бид Монголчуудын эх хэл бичгийг хааж боож байгаа энэхүү үйлдлийг буруушааж дараах уриалгыг гаргаж байна.

Нэгдүгээрт: Хэл бичиг бол тухайн үндэстэний түүх юм. Монгол хэл  бичиг нь 3000 гаруй жилийн түүхтэй хүн төрөлхтөний үнэт өв бөгөөд дэлхий Монголчуудын хэл соёл юм. Монгол үндэстэн нь Монгол эх хэлээрээ суралцах эрхтэй, эх хэлээ хамгаалах түүхэн үүрэгтэй. Хятадын засгийн газар ӨвөрМонголчуудын хэл бичгийг хааж боож буй энэ үйлдлээ нэн даруй зогсоохыг шаардаж байна. 

Хоёрдугаарт: Хэл бичиг бол үндэстэний соёл, өв уламжлал билээ. Монголчууд бол хүн төрөлхтөн үүсэн бий болсон цагаас эхлэн  өргөн уудам тал нутгаар  амьдарсаар ирсэн нүүдэлчид юм. Тэд нүүдэлчдийн соёл, уламжлалтай. Тэрхүү соёл уламжлалын гол цөм нь хэл бичиг нь билээ. Хэл бичиг бол өвөрмөц онцлог шинжийн илэрхийлэл, хэл яриа юм. 

Гуравдугаарт: Хэл бол үндэстэний бие даасан шинж юм. Аль ч улс орон  нэг үндэстэний  хувь заяаг дангаар шууд шийдэж, хязгаарлаж болохгүй. Аливаа улс үндэстний хувь заяа хэлээрээ дамжин цэцэглэн хөгждөг. Өнөөдөр Өвөрмонгол дахь монголчууд өөртөө засах эрхээ ч алдахад хүрээд баина. Иймд Монгод хүүхэд бүр эх хэлээрээ сурч боловсрох бүрэн эрхтэй! Тэрхүү эрхийг нь хязгаарлахаа зогсоохыг шаардаж байна! Үр хүүхдүүдийнхээ төлөө үгээ хэлж тэмцэж байгаа эцэг эхчүүдийг хэлмэгдүүлэхээ зогсоохыг шаардаж баина! 

Хэл соёлыг хамгаалах хууль дүрмээ сахихыг шаардаж байна!

Цуглах байршил: Хятадын элчин сайдын яамны урд
Огноо: 2020.09.24ны үдээс хойш 2 цагт

                                                  < 한국어 성명서 >

중국 정부의 내몽골 소수민족 말살 정책을 규탄한다.
 
    언어가 만들어지길, 3000천여년의 역사를 가진 내몽골은 중국 북부에 위치하고 있는 소수민족 자치구이다. 중국은 내몽골 자치구를 네이멍 라고도 부르고 있다. 이 곳에는 450만명의 몽골 유목민족이 살고 있다. 이들의 국적은 중국이지만 몽골어와 몽골문화를 전승하고 있는 몽골 자치민족이다.

    1949년 중국은 ‘중화인민공화국 헌법 제14항’을 통해 “각 민족은 모두 자기의 언어문자를 사용하고 발전시킬 자유가 있으며 모두 자기의 풍속습관을 보존하고 개혁할 자유가 있다.”고 명시하였다. 2005년 유네스코는 “문화다양성협약”을 통해 “문화다양성은 인류 공동의 유산이며 모든 이들의 이익을 위하여 소중히 하고 보존되어야 한다”고 천명하였다. 

    오늘 우리는 몽골의 역사와 문화, 전통과 정체성을 파괴하고 말살하려는 중국 정부의 정책을 규탄하고 저지하고자 이 자리에 섰다. 중국 정부는 지난 9월 1일부터 내몽골에 있는 몽골족 학생들이 다니는 학교에서 몽골어가 아닌 중국어를 쓰도록 강제하였다. 이것은 내몽골에 있는 몽골족에 대한 탄압이자 폭력이다.

    이에 우리는 저항한다. 지금 이 시각도 내몽고의 수많은 사람들이 거리로 나와 중국 정부의 정책에 저항하고 있다. 학생들이 동맹휴학을 하고, 학부모들이 학교 거부 운동을 벌이고 있다. 전세계 여러나들에서 몽골족을 지지하고, 중국의 민족 말살 정책을 규탄하는 시위가 이어지고 있다. 우리는 몽골족의 역사를 지우고자 하는 중국 정부를 규탄하고 다음과 같이 호소한다.
 
하나, 언어는 민족의 역사이다. 몽골어는 3000천여년의 역사를 자랑하는 인류의 자산이자, 세계인의 자랑이기도 하다. 몽골족은 몽골어를 말할 자유가 있고, 몽골어로 교육받을 권리가 있으며, 몽골어를 지켜야 하는 역사적 사명이 있다. 중국 정부는 몽골족의 역사를 외곡하고 말살하는 정책을 중단하라.
 
하나, 언어는 민족의 문화와 전통이다. 몽골족은 인류의 탄생과 함께 광활한 초원을 주룸잡으며 살아 온 유목민 들이다. 이들에게는 유목민의 문화와 전통이 있다. 그 문화와 전통의 중심에 언어가 있는 것이다. 언어는 곧 정체성이고 말이다. 말은 곧 사람이고, 권리이다. 중국 정부는 몽골족의 문화와 전통을 파괴한 책임을 몽골족과 국제사회 앞에 사과하라.
 
하나, 언어는 민족 자치이다. 그 어떤 나라도 한 민족의 운명을 결정할 수 없으며, 구속할 수 없다. 민족의 운명은 그 민족의 언어를 통해서 번영하고 영속한다. 오늘 내몽골의 몽골족은 자치권을 잃었다. 더 나아가 수많은 몽골족들이 중국 정부에 의해 탄압받고 체포되고 있다. 중국 정부는 몽골족을 체포된 몽골족을 석방하고 몽골 자치권을 인정하라.

하나, 한국 정부는 중국 정부에 의해 탄압받고 있는 내몽골 소수민족의 고통을 외면하지 말라. ‘사람이 먼저’라고 했던 문재인 정부와 민변, 참여연대, 민노청 등 “자칭 진보”라고 일컫는 시민단체들은 중국 정부에 몽골민족을 역사에서 지워버리고자 하는 만행을 중단할 것을 강력하게 요구하라. 

주최 : "전대협", "김소연 변호사", "아세안 청년연합"

장소 : 중국대사관 앞
일시 : 2020. 09. 24. 오후 2시

배너

관련기사

배너정치/국방


이춘근의 국제정치